Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: łowczy

łowczy

w dawnej Polsce urzędnik dworski, przełożony służby łowieckiej; obecnie członek zarządu koła łowieckiego, do którego obowiązków należą między innymi: prowadzenie hodowli, ochrony zwierzyny, organizacja polowań itp.

Łowczy to termin o znaczeniu historycznym oraz współczesnym, ściśle związany z polską tradycją łowiecką. W dawnej Polsce łowczy pełnił funkcję urzędnika dworskiego, zajmującego się organizacją służby łowieckiej oraz nadzorem nad polowaniami. Był on odpowiedzialny za prowadzenie szkoleń dla myśliwych, zarządzanie zapasami zwierzyny oraz nadzór nad majątkiem myśliwskim właściciela dworu. Jego rola polegała także na utrzymaniu porządku i dyscypliny w trakcie polowań.

Współcześnie, termin "łowczy" odnosi się do członka zarządu koła łowieckiego, który posiada szeroki zakres obowiązków związanych z prowadzeniem działalności łowieckiej. Do jego zadań należy m.in. dzierżawa i gospodarowanie majątkiem łownym, organizacja akcji ochrony zwierzyny oraz monitorowanie stanu populacji dzikich zwierząt. Łowczy ma także istotny udział w organizacji polowań, a także prowadzeniu hodowli zwierzyny łownej.

Jego funkcja jest istotna dla zachowania równowagi ekologicznej w obszarach łowieckich oraz dla kultywowania tradycji myśliwskich. Poprzez swoją aktywność w zakresie ochrony i gospodarki zwierzęcej, łowczy współuczestniczy w tworzeniu harmonijnego środowiska dla fauny i flory żyjącej na terenie koła łowieckiego. Pełni on również rolę edukacyjną, promując znajomość prawnych regulacji dotyczących polowań oraz dbałość o szlachetne tradycje myśliwskie.

Ponadto, jako członek zarządu koła łowieckiego, obok innych urzędników odpowiada za kształtowanie strategii dotyczących gospodarki łowieckiej oraz współpracy z innymi instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony przyrody. Jego rola ma istotne znaczenie dla zachowania wartościowych terenów przyrodniczych oraz promocji etycznych postaw wobec dzikiej fauny i flory.

W kontekście współczesnego prawa polskiego, obowiązki i odpowiedzialność łącznie spoczynająca na osobie pełniącej funkcję łowczego jest ważna z uwagi na konieczność przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody oraz poszanowania wartości ekosystemów naturalnych. Łowczy stanowi ważne ogniwo systemu gospodarki łowieckiej i wpływa na kształtowanie relacji między członkami koła łowieckiego a otoczeniem naturalnym.

Wnioskując, pojęcie "łowczy" obejmuje zarówno historyczne aspekty związane z rolą urzędnika dworskiego w organizacji polowań, jak i obecną funkcję członka zarządu koła łowieckiego, który przejmuje szeroki zakres obowiązków związanych z hodowlą, ochroną zwierzyny oraz promocją etycznych wartości myśliwskich w środowisku naturalnym.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj łowczy w wyszukiwarce Google