Internetowy Słownik Łowiecki

Strona główna

Łowiectwo towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia. Przez wiele lat rozwijania tej aktywności, wykształcił się odrębny język środowiskowy, własna gwara myśliwska ułatwiająca wzajemne porozumiewanie się społeczności myśliwych.

Niniejszy słownik internetowy to obszerna baza określeń myśliwskich i kynologicznych oraz zwrotów gwary łowieckiej. Opracowana została na podstawie materiałów ogólnodostępnych w internecie oraz książki "1000 słów o łowiectwie" autorstwa M. P. Krzemienia.


Hasła łowieckie na dzisiaj:

kucharka

pierwsza kaczka przybywająca na zloty

przebicie

jeden z istotnych czynników skuteczności strzału śrutowego. Mierzymy go strzelając z odległości 35 m do pudełka kartonowego, w którym rozmieszczono tekturki o wymiarach 30 x 30 cm i grubości 1 mm w odległościach 1 cm. Liczba przebitych tekturek (co najmniej przez 3 śruciny) określa p. Norma dla śrutu 2,5 mm wynosi 12 tekturek, dla śrutu 3,5 mm - 30 tekturek.

zarząd wojewódzki

organ wykonawczy Wojewódzkiej Rady Łowieckiej. Składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika. Do zadań zarządu wojewódzkiego należy prowadzenie działalności PZŁ na szczeblu województwa.

flagi, flagi, chorągwie

fragmenty scypulu zwisające z wieńca w okresie jego wycierania.

Mannlicher

popularny typ sztucera (repetiera) myśliwskiego konstrukcji austriackiego rusznikarza Ferdynanda Mannlichera.

siekaniec

dawniej używane drobne kawałki posiekanego ołowiu zamiast śrutu.

bezpieczeństwo na polowaniu

środki ostrożności, które należy I przestrzegać podczas polowania. Trzeba pamiętać, że broń na polowanie i z polowania przenosimy rozładowaną w futerale. Broń ładujemy po zajęciu stanowiska (polowanie zbiorowe) lub rozpoczynając polowanie (polowanie indywidualne), kierując lufy zawsze w dół. Przed zejściem ze stanowiska broń rozładowujemy. Również w czasie przerw i po zakończeniu polowania indywidualnego natychmiast rozładowujemy broń. Podczas strzału (wyłącznie do rozpoznanego celu) należy pamiętać, że śrut może być niebezpieczny dla człowieka na odległość 300 m, a kula nawet na 5 km. Przyspiesznika w broni kulowej wolno używać tylko na polowaniu indywidualnym, w przypadku nieoddania strzału należy natychmiast go zwolnić. Należy również ściśle przestrzegać regulaminu polowań.

Dlaczego powstał słownik łowiecki?

Dobry myśliwy powinien znać tradycyjne terminy łowieckie i zasady etyczne. Zrozumienie ich jest kluczowe w skutecznej komunikacji z innymi członkami braci łowieckiej. A ponieważ polowanie to często wspólne działanie, umiejętność jasnego i dokładnego komunikowania się jest szczególnie ważna w zapewnieniu bezpiecznego i pomyślnego przebiegu polowania.

Poza tym, dobra znajomość przepisów i kodeksu łowieckiego może pomóc myśliwemu w podejmowaniu świadomych decyzji w terenie. Na przykład wiedza o charakterystyce, zachowaniu i zwyczajach różnych rodzajów zwierząt łownych oraz metod tradycyjnie stosowanych do polowania na nie, może pomóc myśliwemu wybrać odpowiedni sprzęt i taktykę do konkretnego polowania.

Dokładne zapoznanie się z zawartością słownika myśliwego, ułatwia zrozumienie, kultywowanie i uszanowanie historii oraz kultury łowieckiej. Wiele terminów i zasad zostało przekazanych przez pokolenia myśliwych i odzwierciedlają one wartości i tradycje społeczności łowieckiej. Rozumiejąc i szanując te tradycje, myśliwy może przyczynić się do zachowania i podtrzymania kultury łowieckiej.

Myśliwi są ważnym elementem utrzymania zrównoważonego ekosystemu

Ostrożnie, świadomie zarządzając populacjami zwierząt łownych, myśliwy pomaga w zapewnieniu zdrowego balansu. Nadmierny przyrost populacji konkretnego gatunku zwierzyny, może spowodować długotrwałe, negatywne skutki dla fauny, flory, ale również siedlisk ludzkich. Ważne jest też kontrolowanie i powstrzymywanie rozprzestrzeniania się groźnych chorób.

Przestrzegając etycznych praktyk łowieckich, myśliwy może znacząco pomóc w ochronie różnych gatunków w ekosystemie. Wiedza na o lesie i żyjących w nim zwierząt, jest bardzo cenna przy działaniach na rzecz ochrony i zarządzania. Dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody i zarządcami gruntów, myśliwy może pomóc w informowaniu i wspieraniu wysiłków na rzecz ochrony i zachowania środowiska.

Ogólnie rzecz biorąc, chociaż myśliwi nie są jedynym czynnikiem w utrzymaniu zrównoważonego ekosystemu, mogą odgrywać cenną rolę w ochronie i zachowaniu tych ważnych zasobów naturalnych.

Cechy dobrego myśliwego

  1. Przede wszystkim powinni mieć głęboki szacunek dla natury i zwierząt, na które poluje. Oznacza to nie tylko zrozumienie i przestrzeganie praw i przepisów łowieckich, ale także troskę o zwierzęta i ich siedliska.
  2. Oprócz tego dobry myśliwy powinien również posiadać dużą wiedzę na temat gatunków zwierząt, a także sprzętu i technik używanych do polowania. Obejmuje to zapoznanie się z zachowaniem i zwyczajami zwierząt, a także najlepszymi metodami ich tropienia.
  3. Kolejną ważną cechą jest znajomość praw, przepisów i terminologii. Bez tego nie można właściwie planować działań, ani podejmować właściwych decyzji.
  4. Umiejętności łowieckie i strzeleckie. Są niezbędne do humanitarnego i skutecznego pozyskiwania zwierząt, a także ze względów bezpieczeństwa.
  5. Ważna jest też sprawność fizyczna. Polowanie może być często wymagające fizycznie, wymaga długich okresów chodzenia lub tropienia, a także umiejętności obsługi sprzętu i radzenia sobie z wszelkimi wyzwaniami, które mogą pojawić się w terenie.
  6. Ogólnie rzecz biorąc, dobry myśliwy powinien być kompetentny, sprawny i świadomy. A także mieć głęboki szacunek dla przyrody i zwierząt, na które poluje.