Internetowy Słownik Łowiecki

Łowiectwo i myślistwo

Łowiectwo jest dziedziną gospodarki obejmującą planowe gospodarowanie zwierzyną łowną, w zgodzie z zasadami ekologii, a także racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej. Optymalizując warunki środowiska, łowiectwo dąży do optymalizacji liczebności i kondycji populacji dzikich zwierząt.

Głównymi celami łowiectwa są:

 • ochrona populacji i zachowanie różnorodności dzikiej zwierzyny
 • kształtowanie środowiska, a także jego ochrona w celu poprawy warunków bytowania zwierzyny
 • kultywowane kultury i tradycji łowieckiej z zachowaniem zasad etyki
 • uzyskiwanie i utrzymywanie jak najwyższej kondycji poszczególnych gatunków zwierząt
 • pozyskiwanie zwierzyny do obrotu gospodarczego

Aby spełniać główne założenia, myśliwi zrzeszeni w kołach łowieckich prowadzą szereg działań na terenach przez siebie administrowanych. Na podstawie danych szacunkowych i inwentaryzacji zwierzyny opracowywane są szczegółowe plany gospodarki łowieckiej.

Polepszanie kondycji i ochrona zwierzyny oraz utrzymywanie równowagi gatunkowej w naturze jest osiągane poprzez:

 • rozszerzanie bazy pokarmowej (szczególnie w okresie zimowym), dokarmianie w paśnikach, stosowanie lizawek, zakładanie żerowisk ze specjalnie przygotowaną karmą
 • odstrzał selekcyjny – usuwanie chorych osobników, redukcja zagęszczenia zwierzyny
 • wprowadzanie zadrzewień zapewniających schronienie, zakładanie wodopojów i kąpielisk
 • wprowadzanie nowych gatunków zwierząt (tzw. introdukcje)
 • walkę z chorobami i pasożytami
 • przestrzeganie okresów ochronnych i ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem (re introdukcje)
 • walkę z kłusownictwem
 • przestrzeganie zasad etyki łowieckiej podczas polowań