Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: Polski Związek Łowiecki

Polski Związek Łowiecki

organizacja łowiecka powstała w 1923 r. z przekształcenia Centralnego Związku Stowarzyszeń Łowieckich. Obecnie PZŁ działa w oparciu o Ustawę z 17 czerwca 1959 r. i posiada statut nadany przez ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego; jest zrzeszeniem osób fizycznych wykonujących łowiectwo oraz osób prawnych - kół łowieckich. Zrzeszenie to ma charakter prawny, może używać godła, sztandaru oraz pieczęci. Zadania PZŁ to m.in.: gospodarowanie zwierzyną w obwodach wydzierżawionych, prowadzenie ośrodków hodowlanych zwierzyny, prowadzenie i popieranie prac naukowo-badawczych z zakresu łowiectwa, opieka nad rozwojem hodowli psów myśliwskich, zwalczanie kłusownictwa, praca wychowawczo-szkoleniowa w zrzeszeniu PZŁ, prowadzenie akcji wydawniczej, organizowanie młodzieżowych akcji opieki nad zwierzyną, czynny udział w międzynarodowych imprezach łowieckich i współpraca z łowieckimi organizacjami za granicą oraz opracowywanie sposobów polowania. Podstawową komórką organizacyjną PZŁ jest koło łowieckie. Jest ono uprawnione do posiadania własnych funduszów oraz majątku ruchomego i nieruchomego, Władzami kola łowieckiego są: walne zebranie członków kola, zarząd i komisja rewizyjna. Działalność koła nadzorują wojewódzkie organy PZŁ. Zarząd koła obowiązany jest do przedkładania tym organom dokumentacji sprawozdawczej. Członkowie zwyczajni PZŁ, to członkowie kół łowieckich. Członkiem koła może być każdy pełnoletni obywatel PRL lub obywatel innego kraju zamieszkały w Polsce, spełniający następujące warunki: nie był karany za przestępstwa łowieckie aresztem lub więzieniem, złożył egzamin łowiecki, posiada zezwolenie na broń myśliwską. Decyzję o przyjęciu do koła podejmuje zarząd koła. Członek koła może utracić prawa członkowskie wskutek: dobrowolnego wystąpienia z koła, utraty praw obywatelskich lub publicznych praw honorowych na podstawie wyroku sądu, wykluczenia z koła. Na walnych zebraniach kół łowieckich wybiera się delegatów na zjazd wojewódzki, odbywający się co pięć lat. Na wojewódzkim zjeździe delegatów wybiera się wojewódzką radę łowiecką, złożoną z 10 do 15 członków i 5 zastępców (liczbę członków wojewódzkiej rady łowieckiej ustala zjazd wojewódzki) oraz delegatów na zjazd krajowy. Wojewódzka rada łowiecka wybiera ze swego grona prezesa, jego zastępcę i sekretarza oraz powołuje zarząd wojewódzki, wojewódzki sąd łowiecki oraz wojewódzkiego rzecznika dyscyplinarnego i komisję rewizyjną. Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Naczelną Radę Łowiecką co 5 lat i uczestniczą w nim delegaci wybrani na zjazdach wojewódzkich. Krajowy zjazd wybiera 30 członków rady naczelnej i 7 zastępców. Dwie trzecie liczby członków Naczelnej Rady Łowieckiej powinno być wybranych spośród wojewódzkich działaczy łowieckich. Naczelna Rada Łowiecka wybiera ze swojego grona prezesa, jego zastępcę i sekretarza oraz powołuje zarząd główny z Główną Komisją Rewizyjną, Główny Sąd Łowiecki, głównego rzecznika i jego zastępców oraz Kolegium Odznaczeń Łowieckich. Zarząd główny składa się z przewodniczącego, 2 zastępców, sekretarza i skarbnika.

Polski Związek Łowiecki (PZŁ) - jest to największa organizacja łowiecka w Polsce, założona w 1923 r. Stanowi zrzeszenie osób fizycznych wykonujących łowiectwo oraz osób prawnych - kół łowieckich. PZŁ działa na podstawie Ustawy z 17 czerwca 1959 r. i posiada nadany przez ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego statut, który nadaje organizacji charakter prawny.

Podstawowymi zadaniami Polskiego Związku Łowieckiego są: gospodarowanie zwierzyną w obwodach wydzierżawionych, prowadzenie ośrodków hodowlanych zwierzyny, wspieranie badań naukowych z zakresu łowiectwa, opieka nad rozwojem hodowli psów myśliwskich, walka z kłusownictwem, kształcenie i szkolenie w zakresie łowiectwa, wydawnictwa oraz promocja polowania odpowiedzialnego.

Podstawową komórką organizacyjną Polskiego Związku Łowieckiego jest koło łowieckie, a jego organami zarządzającymi są walne zebranie członków kola, zarząd i komisja rewizyjna. Działalność kół nadzorują wojewódzkie organy PZŁ. Członkami zwyczajnymi PZŁ są członkowie kół łowieckich, spełniający określone warunki takie jak zdanie egzaminu łowieckiego czy posiadanie zezwolenia na broń myśliwską.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższym organem Polskiego Związku Łowieckiego i odbywa się co 5 lat. Na tym zjeździe wybiera się Naczelną Radę Łowiecką składającą się z prezydium oraz pozostałych członków. Organ ten tworzy zarząd główny wraz z Główną Komisją Rewizyjną i Głównym Sądem Łowieckim. Naczelna Rada Łowiecka ma również kompetencje w powoływaniu rzeczników oraz Kolegium Odznaczeń Łowieckich.

Polski Związek Łowiecki jest także aktywny międzynarodowo, uczestnicząc w międzynarodowych imprezach łowieckich oraz nawiązując współpracę z organizacjami łowieckimi za granicą.

Co pięć lat odbywa się także zjazd wojewódzki, na którym wybiera się delegatów do Krajowego Zjazdu Delegatów oraz Wojewódzką Radę Łowiecką, która tworzy organy na poziomie lokalnym.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj Polski Związek Łowiecki w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

przelatek

dzik urodzony w ubiegłym roku.

pióro
(...)

paprzysko

miejsce piaskowych kąpieli ptaków.

przełaj

- jeden z największych ciężarów łowieckich w dawnej Polsce, polegający na obowiązku pilnowania zwierzyny łatwo zmieniającej swoją ostoję.

pies podsokoli

pies legawy (najczęściej wyżeł) współpracujący w czasie polowania z ptakiem łowczym

plusk, plusk, kielnia

ogon bobra.

perły

nieregularne zgrubienia i wyrostki na tykach poroża byka i kozła.

pokrycie

kryterium oceny jakości broni i amunicji śrutowej określone procentem śrutu, jaki trafia w tarczę o średnicy 75 cm przy strzale z odległości 35 m. Normalne dubeltówki powinny mieć (...)

populacja

grupa osobników jednego gatunku występujących w określonej biocenozie i w określonych warunkach środowiskowych.

poletko łowieckie

powierzchnia uprawy roślin, służących zwierzynie jako żer lub karma. Dzielimy je na: żerowe, ogryzowe oraz produkcyjne. Na poletku łowieckim uprawia się rośliny okopowe, motylkowe, owies a (...)