Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: prawo łowieckie

prawo łowieckie

całokształt norm prawnych regulujących stosunki w zakresie organizacji i wykonywania łowiectwa. Podstawowym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 17.VI.1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim.

Prawo łowieckie to zbiór norm prawnych określających zasady i procedury dotyczące łowiectwa, w tym organizacji, wykonywania i regulacji tej działalności. Zasadniczym aktem prawnym regulującym kwestie łowieckie jest Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim.

Prawo łowieckie obejmuje ustalenia dotyczące zarządzania populacjami dzikich zwierząt oraz sprawowania kontroli nad liczebnością gatunków łownych. Reguluje także kwestie dotyczące okresów polowań, sposobów pozyskiwania zwierzyny, oznakowywania i identyfikacji zwierząt oraz obowiązków myśliwych w zakresie ochrony przyrody.

Ponadto, prawo łowieckie określa prawa i obowiązki uczestników polowań oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności łowieckich. W ramach tego prawa uregulowane są również kwestie związane z posiadaniem broni myśliwskiej, uzyskiwaniem odpowiednich uprawnień do jej używania oraz warunki wykonywania zawodu myśliwego.

W dalszym ciągu, prawo łowieckie uwzględnia aspekty ekologiczne i ochrony środowiska naturalnego poprzez nakładanie ograniczeń na polowania w określonych obszarach chronionych czy też uzależnianie sezonowych limitów od stanu populacji danego gatunku. Dzięki temu zapewnia ono zachowanie równowagi ekosystemów leśnych oraz ochronę zagrożonych gatunków dzikich zwierząt.

ogólnej regulacji działalności gospodarczej w zakresie fauny leśnej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj prawo łowieckie w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

pielesz

gniazdo ptaka drapieżnego.

pasy zaporowe

łowieckie poletka żerowe i zgryzowe lokalizowane w lesie na drodze do pól lub upraw leśnych, mające na celu zatrzymanie zwierzyny i uniknięcie wyrządzanych przez nią szkód.

pudlarz

myśliwy, który podczas polowania grupowego oddał najwięcej chybionych strzałów

psiarczyk

dawniej chłopiec przy psach, pomocnik kotłowego.

pojedynka

broń myśliwska jednostrzałowa.

parch lisów

choroba grzybicza skóry lisów.

pęta

krótkie rzemyki służące do przytrzymania ptaka łowczego.

piastun

młody niedźwiedź będący pod opieką matki.

populacja

grupa osobników jednego gatunku występujących w określonej biocenozie i w określonych warunkach środowiskowych.

przetrzebić

zmniejszyć liczbę zwierzyny przez nadmierny odstrzał.